یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

دانشگاه علم و صنعت - واحد ارس

روز درختکاری

مراسم گرامیداشت روز درختکاری، با حضور دانشجویان، کارکنان و مدیر پردیس کیش، چابهار و ارس دانشگاه علم و صنعت ایران، در روز یکشنبه مورخ 21 اسفند 1401 در محوطه پردیس کیش، چابهار و ارس دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد. 
در این مراسم تعداد تعدادی نهال توسط دانشجویان،کارکنان و مدیر پردیس کیش، چابهار و ارس دانشگاه علم و صنعت ایران  در محوطه پردیس غرس شد.

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید